Обучение на педагогически специалисти

bty

Ямболската червенокръстка организация със съдействието на Регионалното управление на образованието в Ямбол организира обучение за професионалисти в сферата на образованието от училища в Ямболска област по програмата на БЧК: „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа долекарска помощ“. Програмата е вписана в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти със Заповед № РД 09-2815/2017г. на Министъра на образованието и науката и има за цел повишаване личната подготовка, практическите умения и навици на педагогическия и непедагогически персонал по защита от природни бедствия, аварии и пожари и оказване на първа долекарска помощ.


В продължение на два дни тридесет и пет педагогически специалисти от тридесет и три училища в област Ямбол усвояваха знания за потенциалните опасности от природни бедствия за Ямболска област и страната, причините за тяхното възникване, рискове и мерки за превенция и защита. Поставен бе акцент върху пожарната безопасност, организацията и провеждането на евакуация на децата и учениците в условията на задимена среда. Проведена бе тренировка за гасене на пожар с пожарогасители и с подръчни средства в среда, близка до реалната и при спазване изискванията за пожарна безопасност.
Специално внимание бе отделено на най-често срещаните случаи, свързани с рисковете на училищната и извън училищната дейност. Участниците усвояваха знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми и злополуки, причинени от различни инциденти: кръвоспирания, обездвижване, прилагане на основни животоспасяващи техники при шокови състояния, спиране на сърдечната дейност и дишането.
Обучението се проведе в Националния учебен център на БЧК – Лозен от водещи обучители на БЧК и РС „Пожарна безопасност и защита на населението“.
На всеки педагогически специалист, преминал обучение по програмата бе присъден един квалификационен кредит, съгласно системата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ