Обучение на педагогически специалисти

bty

Ямболската червенокръстка организация проведе обучение за професионалисти в сферата на образованието от ОУ “Св.св. Кирил и Методий“–с. Веселиново, община Тунджа по програмата на БЧК: „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа долекарска помощ“.


Програмата е вписана в информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти със Заповед № РД 09-2815/2017г. на Министъра на образованието и науката и има за цел повишаване личната подготовка, практическите умения и навици на педагогическия и непедагогически персонал по защита от природни бедствия, аварии и пожари и оказване на първа долекарска помощ.
В продължение на два дни двадесет педагогически специалисти усвояваха знания за потенциалните опасности от природни бедствия за Ямболска област и страната, причините за тяхното възникване, рискове и мерки за превенция и защита. Поставен бе акцент върху пожарната безопасност, организацията и провеждането на евакуация на децата и учениците в условията на задимена среда.
Специално внимание бе отделено на най-често срещаните случаи, свързани с рисковете на училищната и извън училищната дейност. Участниците усвояваха знания и практически умения по оказване на първа помощ при травми и злополуки, причинени от различни инциденти: кръвоспирания, обездвижване, прилагане на основни животоспасяващи техники при шокови състояния, спиране на сърдечната дейност и дишането.
Обучението се проведе от водещи обучители на БЧК – Ямбол и РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, като на всеки педагогически специалист ще бъде присъден един квалификационен кредит, съгласно системата за повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ