Обучение на доброволци от доброволното формирование, изградено към община Болярово

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 На 21 декември 2017г. в град Болярово екип от квалифицирани обучители на БЧК – Ямбол проведе първото от планирания цикъл от обучения за членове на доброволното формирование към община Болярово. Обучението се реализира по предложение на общината и е съобразено с учебна програма, Модул III, утвърдена от Академията ма МВР, като общата продължителност е 20 учебни часа.

       Основната цел е, участниците да придобият знания и практически умения за оказване на първа помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

       На първото обучение членовете на доброволното формирование се запознаха с принципите, целите и задачите на първата помощ, елементи на спасителната верига, подход към пострадали хора, осигуряване на лична безопасност на оказващите първа помощ и на околните, основни жизнени показатели и техники за съживяване на пострадал в безсъзнание с липса на дишане и сърдечна дейност. 

       Специално място бе отделено на техниките и важността от оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа на пострадалите от кризисни ситуации и  на екипите, оказващи помощ на терен.

       Предвидено е обученията да продължат и през 2018г.     

       Доброволните формирования към общините са регистрирани по реда на чл. 41 от Закона за защита при бедствия.

bty

OLYMPUS DIGITAL CAMERA