Обучение на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи към БЧК – Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В съответствие със Стратегия 2020 и годишния план за работа на БЧК-Ямбол през 2016г., в края на изминалата седмица на територията на екоцентър „Румика”, с. Маломирово, община Елхово се проведе двудневно специализирано обучение и тренировъчно занятие с членовете на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи /ДЕРБАК/ към областната организация. Основната цел бе да се акцентира върху практическата подготовка и надграждане на професионалните компетентности в областта на психосоциалната подкрепа и първата долекарска помощ не само на всеки един от членовете, но и на тяхната подготовка за действие като екип, с изградена висока степен на доверие и в съответствие с ролята и отговорностите на БЧК по време на кризи. 

       Акцент бе поставен върху Концепцията на БЧК за работа със спонтанни доброволци, работата с медии и комуникации по време на кризи, ефективно използване  на методите «брифинг» и «дебрифинг» при провеждане на операции, тяхната цел и специфика.

       Водещи обучители, ментори и модератори бяха специалистът «Мениджмънт на бедствия» в БЧК-Ямбол  и д-р Панайот Попов – лектор по първа помощ.

       Вторият ден от обучението бе изцяло с практическа насоченост и представляваше подготовка и провеждане на тренировъчно занятие за справяне в кризисна ситуация след  взрив на газови бутилки на територията на екоцентър «Румика» с няколко пострадали. Членовете на ДЕРБАК трябваше да демонстрират знания и умения по оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа. Задачата им бе допълнително усложнявана  от присъствието на «репортери», пристигнали на място за да «отразяват инцидента» и с чиято намеса, присъствие и безопасност екипът трябваше да се справи успешно.

        В края на обучението участниците  анализираха резултатите  от изминалите два дни, като специално внимание бе обърнато на резултатите от работата на екипа по време на тренировъчното занятие.

                                                                         

                                                                                        Добриела Праматарова