Обучение на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи към БЧК – Ямбол

В съответствие със Стратегия 2020 и годишния план за работа на БЧК-Ямбол през 2018г., на 10 октомври 2018г., в сградата на Областния секретариат на БЧК – Ямбол  се проведе специализирано обучение за членовете на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/ към областната организация.

       Обучението е част от цикъл тематични обучения по проект „MERCI”, които имат за цел изграждането на капацитет у доброволците за по – ефективна реакция и защита при инциденти на множество локации с различни рискове.

        Важен част от предвидените теми по отделните обучителни модули е подготовката и надграждането на професионалните компетентности в областта на психосоциалната подкрепа, първата помощ, вътрешна и външна комуникация, координирани действия, безопасно поведение и др., не само на всеки един от членовете на специализираните екипи на БЧК за действие при кризи, но и тяхната подготовка за работа като екип, с изградена висока степен на доверие и в съответствие с мандата на БЧК. Това е от особено значение с оглед новите попълнения в екипа на ДЕРБАК – Ямбол, тяхното успешно приобщаване и интегриране, като пълноценни и компетентни професионалисти в дейностите на БЧК за подготовка, реакция и намаляване на негативните последици и рисковете от внезапно възникнали кризисни ситуации. 

        Водещи обучители, както в първото така и в оставащите тематични обучения са Красимира Харутюнян – ръководител на ДЕРБАК – Ямбол, Жана Михова и Йордан Петров – членове на екипа и участници в национално учение «Монтана 2018» и Добриела Праматарова – специалист «Мениджмънт на бедствия» в БЧК – Ямбол.