Образование в област Ямбол през 2016/2017 учебна година

Предучилищно образование

През учебната 2016/2017 г. самостоятелните детски градини с директор в област Ямбол, са 19 като броят им в сравнение с предходната учебна година се запазва.

Броят на детските групи е 160 и намалява с 0.6% спрямо предходния период.

Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2016/2017 г., е 3 710, което е с 0.9% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

В общия брой на настанените деца, относителният дял на момчетата е 49.9%, а на момичетата – 50.1%.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, намалява до 75.4%, като намалението в сравнение с предходната година е с 2.5 процентни пункта.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 195 през учебната година и е намалял с 2 спрямо предходната година.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 334, в т.ч. детските учителки са 316. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 0.6%, в т.ч. броят на детските учителки – с 1.0%.

Общо образование

Към 01.10.2016 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 35 общообразователни и специални училища, от които 4 начални, 23 основни, 4 профилирани гимназии и 4 средни училища.

През учебната 2016/2017 г. броят на учениците в общообразователните и специални училища е 11 103, като в сравнение с предходната учебна година същият се увеличава с 4.8%.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) са обхванати общо 4 880 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VIII клас) се учат 4 313 ученици, а тези в IX – XII клас са общо 1 910.

През учебната 2015/2016 година 191 ученици са напуснали по различни причини общообразователните училища, от които 160 в началното и основно образование. Най-много са учениците, заминали в чужбина – 97, или 50.8% от общия брой на напусналите, следвани от  напусналите по семейни причини – 60, или 31.4%.

През 2016 г. завършилите основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са 900 ученици. Те са с 1.6% по-малко от учениците, завършили предходната година.

През учебната 2016/2017 г. диплома за завършено средно образование в общообразователните училища на областта, са получили 405 души. В сравнение с предходната година броят им намалява с 1.5%.

Учителите (без директори и помощник-директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища са 710 през учебната 2016/2017 г., или с 0.3% повече, в сравнение с броя им през предходната учебна година.

 

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2016/2017 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 3 162 и в сравнение с предходната учебна година намалява с 0.9%.

През 2016 г. с диплома за завършено средно образование от училищата в системата на  професионално образование и обучение са завършили 350 души – като завършилите в програми за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация през 2015 г. са съответно 99 и 251 души.

В професионалните училища завършилите основно образование в паралелки с прием след VI и VII клас, са 44 ученици.

През учебната 2016/2017 г. преподавателите, които работят в професионалните училища, са общо 236, като спрямо предходната година се увеличават с 3.5%.

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи са записани 92 лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен – 89 и втора степен – 3.

 

Висше образование

През учебната 2016/2017 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” – гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, се обучават 791 души като спрямо предходната учебна година броят им намалява с 0.6%. В състава на студентите преобладават мъжете – 63.6%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 1.4 процентни пункта.

През 2016 г. диплома за висше образование са получили общо 223, от които 128 мъже и 95  жени. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните се увеличава с 4.7%.

През учебната 2016/2017 година студентите са обучавани от 97 преподаватели, от които жените са 42. На основен трудов договор работят 49 души, или 50.5% от общия брой.

Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.