Образование в област Ямбол през учебната 2021/2022 година

Към 1.12.2021 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор. В тях са записани 3 571 деца, от които 1 831, или 51.3% са момчета. Броят на детските групи е 155.

 

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записванеобразование

, възлиза на 77.3%.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 188, като за градовете е 203, а за селата – 146. Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 24 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 330.

 

 Общо образование

Към 1.12.2021 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища. Броят на учениците в общообразователните училища е 9 660.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) са обхванати общо 4 257 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) се учат 3 550 ученици, а тези в VIII – XII клас са общо 1 853.

 

През 2021 г. основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 101 ученици, а средно образование – 325 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 73.8%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2021/2022 г., са 897. В учителската професия преобладават жените – 86.8% от общия брой на учителите.

  

Професионално образование и обучение

 Професионалното образование и обучение през учебната 2021/2022 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Като в тях се обучават 3 205 ученици.

През учебната 2021/2022 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 237.

През 2021 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 311 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 47 ученици са придобили първа степен на професионална квалифиакция;
  • 97 ученици са придобили втора степен професионална квалификация;
  • 267 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
  • 4 учащи са придобили четвръта степен на професионална квалификация, обучавали се в професионалния колеж, със прием след средно образование.

 

  

Висше образование

 През учебната 2021/2022 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” – гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, се обучават 671 души като спрямо предходната учебна година броят им намалява с 12.3%. В състава на студентите преобладават мъжете – 66.6%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял намалява с 2.8 процентни пункта.

През 2021 г. диплома за висше образование са получили общо 189 студенти, от които 69.3% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните намалява с 11.3%. От общия брой завършили висше образование, 70.4% са придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 29.6% са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“.

През учебната 2021/2022 година студентите са обучавани от 64 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 5, или със 7.2%.