Образованието през погледа на статистиката

Предучилищно образование

Към 1.12.2018 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 578 деца, от които 1 827, или 51.1% са момчета.  В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.2%.

Броят на детските групи е 154 и намалява с 2.5% спрямо предходния период.

 Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, се увеличава до 74.0%,  или с 0.7 процентни пункта повече спрямо учебната 2017/2018 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 188, като за градовете е 199, а за селата – 160. Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 329, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 2.1%. 

 Общо образование

Към 01.10.2018 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища, от които 4 начални, 19 основни, 2 обединени училища, 4 профилирани (общообразователни) гимназии и 4 средни училища, като учениците в тях са 10 396. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 22 ученици.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) са обхванати общо 4 657 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) се учат 3 753 ученици, а тези в VIII – XII клас са общо 1 986.

През учебната 2017/2018 година 258 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 207 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 99, или 47.8%,  следван от дела напусналите по семейни причини – 87, или 42.0%, и на напусналите поради нежелание да учат – 8.2%

През 2018 г. основно образование1 в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 399 ученици, а средно образование – 378 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 81.9%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 84.4%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 г., са 786.

 

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2018/2019 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 3 304.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 63.4% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През учебната 2018/2019 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 232.

През 2018 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 421 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 137 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
  • 226 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните училища в област Ямбол.

 

Висше образование

 През учебната 2018/2019 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” – гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, се обучават 796 души като спрямо предходната учебна година броят им се увеличава с 4.0%. В състава на студентите преобладават мъжете – 69.1%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 3.4 процентни пункта.

През 2018 г. диплома за висше образование са получили общо 205 студенти, от които 62.0% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните се увеличава с 2.0%. От общия брой завършили висше образование, 59.5% са придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 40.5% са придобили образователно-квалификационна степен „магистър“.

През учебната 2018/2019 година студентите са обучавани от 80 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 5, или с 5.9%.

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания“ Ямбол

Териториално статистическо бюро Югоизток