Областното ръководство на ПП АТАКА – Ямбол предлага

ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНИ В ЯМБОЛ

Според актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България /2012-2030г./, в съгласие с обявените приоритети за управление на правителството в частта за социалната и демографската политика, и съгласно декларираните намерения на Областно ръководство на ПП „АТАКА“ – град Ямбол, за осъществяване на активни мерки, насочени към овладяване на негативните демографски процеси, спиране и преобръщане на тенденцията за намаляване на населението в град Ямбол, беше внесен за обсъждане и приемане от Общински съвет – Ямбол проект на Правилник за реда и условията за отпускане на еднократна общинска финансова помощ за новородено дете в Община Ямбол.


С уредената в предложения правилник общинска помощ се цели:
– в рамките на финансовите възможности на общината да се стимулират младите семейства да планират раждането и отглеждането на свои деца в Община Ямбол;
– да се подпомогне отговорното родителство в пълноценна семейна среда, което е предпоставка за устойчиво развитие на жизнеспособна средна класа в Община Ямбол;
– да се стабилизира броя на новопостъпващите деца и ученици в образователната система и в останалите обществени системи на Община Ямбол в следващите години;
– да се подобрят в дългосрочен план качествените и количествени характеристики на работната сила и да се повиши масата на потреблението на стоки и услуги на местния пазар, като фактори за ускорено социално-икономическо развитие на общината, за динамизиране на инвестиционната среда, както и за общо подобряване на жизнения стандарт на жителите на град Ямбол.
На тези основания считаме, че с подобна общинска мярка се защитават особено важни обществени интереси.
За приемане на това предложение и стартиране на прилагането на мярката още от бюджетната 2018 година, ПП „АТАКА“ – Ямбол разчита на подкрепата от страна на общинските съветници от коалиционния си партньор ПП „ГЕРБ“, тъй като предложението съответства на договорените политики и приоритети в управленската програма на правителството. В чисто финансов план възвръщаемостта от собствените средства на общината, вложени в изплащане на общинската помощ за раждане на дете, ще получат неколкократна възвръщаемост във времето посредством механизма на финансиране от централния бюджет на държавните дейности в образованието през периода на обхващане на децата в общинските образователни институции. Необходимите средства за осигуряване на бюджетен кредит за изплащане на помощта през първата година, биха представлявали прогнозно около 0,4% от общия бюджет на Община Ямбол. Предвид стабилното финансово състояние на общината, подобна социална инвестиция е напълно по финансовите възможности на град Ямбол.
Очакваме подкрепа и от страна на общинските съветници от БСП. Назован е един истински проблем пред града ни и имаме начинът за неговото решаване. Предложената мярка представлява по своята същност една ефективна „лява“ мярка, социална в тесния смисъл на думата, имаща безспорно пряко положително влияние върху социално-икономическото състояние на населението в общината.
Редица общини в страната вече са в напреднал стадий на реализиране на подобни или на други собствени демографски мерки за постигане на видими резултати в посока на регулирано увеличаване на раждаемостта.