Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация

В зала „ЙорданкаПастърмаджиева“ на БЧК-Ямболсе проведеОбластнотообщосъбрание на Ямболскатачервенокръстка организация. Гости на събраниетобяха: д-р СлавитаДжамбазова, зам.-ген. директор на Секретариата на НС на БЧК; Васил Александров, Областенуправител на областЯмболиЕнчоКерязов, зам.-кметна Община Ямбол.В деловата работа участие взеха г-н СтойчоСтойчев, зам.-председател на БЧК и Стели Джамбазова, Председател на БМЧК.

Делегатите на събранието бяха разположени в две зали в сградата на БЧК-Ямбол, за останалата част бе осигуренаон-лайн връзка и такива, които бяха представени чрез пълномощни. Събраниетосепроведе при спазваненавсичкивъведенипротивоепидемичнимерки.

            Събранието даде своето началособръщение отакад. ХристоГригоров, д-р.х.к. Председател на БЧК.Представители от РД“Пожарна безопасност и защита на населeнието”-Ямбол и ОД на МВР-Ямбол поздравиха делегатите и благодариха за доброто партньорство с БЧК чрез видео обръщение. Кметовете на общините Стралджа, Тунджа и Болярово благодариха за съвместната работа с червенокръстката организация чрез поздравителни  адреси.

Областният управител на Област Ямбол, Васил Александровв своето приветствие изрази задоволство и благодари за доброто партньорство с БЧК и увери, че занапред ще продължим да работим заедно в полза на нуждаещите се.

Кметът на Община Ямбол, Валентин Ревански, поднесе специален поздрав и подарък-картина, по повод 100-годишния юбилей на младежката организация, предоставени от Енчо Керязов, зам.-кмет на община Ямбол.

В деловата част Председателят на Областната червенокръстка организация, д-р Антоанета Антонова представи отчет за дейността през 2021г., като акцентира върху приноса на доброволците. Като част от дневния ред бе представени приет Отчет на Областната контролна комисия, Отчет на бюджета за 2021г., План за работа за 2022г., Проект на бюджет за 2022г. и Стратегия за развитие до 2030г. на Ямболската червенокръстка организация.

Зам.-председателят на БЧК, Стойчо Стойчев, изрази удовлетворение от свършеното през годината, като подчерта заслугата на доброволците, служителите от Секретариата и доброто взаимодействие с партньорите, което допринася за организационната и финансова стабилност на Областната организация на БЧК.   

Председателят на БМЧК,Стели Джамбазова поздрави младежите на БМЧК за реализираните оригинални дейности през отчетния период и благодари за подкрепа, в лицето наинж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол.

Зам.-ген. директор наСекретариатана НС на БЧК, д-р СлавитаДжамбазова даде висока оценка за работата на Ямболската червенокръстка организация, като подчерта, че активната дейност на дружествата и общинските организации по места, води до положителни резултати-висок обхват на покритие на членовена БЧК спрямо населението в област Ямбол. Д-р Джамбазова поздравидоброволците на БМЧК-Ямбол за реализираните иновативните дейности.

Директорът на Секретариата на Обл.съвет на БЧК-Ямбол, инж. МиткоФилиповизразихаблагодарносткъмпартньорите и доброволците на БЧК за оказанатаподкрепа  при изпълнението на хуманитарнатамисия на организацията ни в полза на уязвими лица.

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол