Областният управител на област Ямбол с категорично отрицателно становище по инвестиционното намерение на „Континвест“ ООД

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов изрази писмено отрицателно становище във връзка с процедура по издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност на предприятие с висок рисков потенциал – Производствена база на „Континвест“ ООД, гр. Ямбол.

В Областна администрация Ямбол са постъпили редица възражения на представители на местния бизнес и граждани, в които е изразено категорично несъгласие за реализиране на инвестиционното намерение на дружеството.

С писмо на областния управител още през 2012 г. до „Контивест“ ООД категорично е изразено становище, че местоположението на производствената база е неподходяща, предвид непосредствената й близост до населените места от Ямбол и „Тунджа“.

В днешното становище на областния управител се казва: „Считам че предвид местоположението на производствената база на „Континвест“ ООД, при евентуално изпускане на хлор във въздуха ще се създаде реална опасност за здравето и живота, както на жителите на гр. Ямбол, който по данни от кадастрална карта се намира на около 2 500 м. от площадката, така и на населението на селата Роза, Ханово, Кабиле, Oкоп; ще бъдат засегнати, не само работещите в „Континвест“ ООД, но и служителите на намиращите се в близост производствени предприятия, както и редица животновъдни ферми и обработваеми земеделски земи“. Наличието на потенциален риск за живота и здравето на населението от областта категорично определя отрицателното становище на областния управител.

Следва да се отчита и обстоятелство, че в непосредствена близост до производствената база, се намира защитена зона от общоевропейската екологична мрежа „Натура 2000“, а именно „Река Тунджа 2“. Последиците от евентуална авария и изтичането на хлор във въздуха, биха довели до нанасянето на недопустими и непоправими вреди на естественото състояние на природните местообитания на различните видове в рамките на защитената зона.

„Считам че инвестиционните намерения на дружеството не трябва да вземат превес над здравето и безопасността на хората, над биологичното и екологично равновесие в региона, поради което изразявам отрицателно становище по отношение на искането на „Континвест“ ООД“, казва още областният управител.