Областният съвет за развитие съгласува Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол

Областният съвет за развитие, председателстван от областния управител Георги Чалъков, съгласува Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол. Изготвянето, съгласуването и утвърждаването на стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е регламентирано в Закона за училищното и предучилищното образование. Съгласно чл. 196. (1) от Закона за предучилищното и училищното образование, областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Стратегията се разработва въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Включва описание на предизвикателствата, визията, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Стратегията  обхваща период от две години /2017-2018 г./ и включва всички дейности по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Въз основа на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се приемат общински стратегии за личностно развитие на децата и учениците. С цел създаване на организация за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол, със заповед на областния управител е създадена работна група за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците. Участници в тази работна група са  представители на всяка община на територията на областта, на регионалното управление на образованието, на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на регионалната здравна инспекция, на Общински детски комплекс Ямбол.

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се състои от четири раздела. Основно документът съдържа аналитична част, SWOT-анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите), стратегическа част, система за мониторинг и оценка и система за комуникация. Стратегията съдържа анализ и оценка на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол – демографска характеристика и тенденции; общи данни и характеристика на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на територията на област Ямбол; характеристика на осигурената обща подкрепа за личностно развитие на децата; характеристика на осигурената допълнителна подкрепа за личностно развитие /за деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби/; описани са центровете за подкрепа за личностно развитие, специализираните обслужващи звена; дейностите, които изискват координирана общинска политика; предоставяните социални услуги в подкрепа на децата и семействата. Направен е подробен анализ, изведени са изводи. Анализът допринася за установяване на реалните потребности от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на област Ямбол и възможностите за тяхното предоставяне в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 

Създаването и приемането на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Ямбол изразява стремежа на всички участници да подкрепят процеса на приобщаващото образование и да съдействат за:

  • предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им;
  • прилагане на подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик;
  • реализиране на подкрепата в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование и Наредбата за приобщаващото образование.

            Стратегията подкрепя всички институции в системата на предучилищното и училищното образование за преодоляване  на дефицитите и неравномерността в предоставянето на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците чрез осъществяване на сътрудничество и взаимодействие с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

            За постигането на тези цели областната стратегия предвижда осъществяване на дейности по осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците,  които се основават на принципите, заложени в реализирането на приобщаващото образование и отговарят на многообразието от образователни потребности.