Областна администрация обяви за продажба имот в село Генерал Инзово

Областен управител на област Ямбол е обявил за продажба чрез електронен търг, със своя Заповед № ДС-04-00026/05.12.2023 г., недвижим имот, представляващ:
Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII (седем) – за ветеринарна лечебница, с площ 2370 (две хиляди триста и седемдесет) кв.м, намиращ се в кв. 5 (пет) по плана на с. Генерал Инзово, община Тунджа, област Ямбол, утвърден със Заповед № 87/24.06.1971 г., при граници: изток – УПИ I9; запад – улица; север – улица; юг – УПИ III11 и УПИ IV10, заедно с построената в него двуетажна масивна сграда, представляваща бивша ветеринарна лечебница, построена през 1958 г., брой етажи: 2, състояща се от:
 I-ви етаж – лечебна зала, лекарски кабинет, стая за техници, аптека и санитарен възел, с обща застроена площ от 151 (сто петдесет и един) кв.м;
 II-ри етаж – спалня, кухня, хол, килер и санитарен възел, с обща застроена площ от 95 (деветдесет и пет) кв.м.
Тръжната документация и всички приложения за кандидатстване в електронния търг са публикувани на електронната платформа за продажба на имоти, поддържана от Агенцията за публични предприятия и контрол, на следния адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/750, както и на сайта на Областна администрация – Ямбол, на адрес: