НСИ стартира анкетно проучване за доходите и условията на живот

В периода март – май 2017 г. Националният статистически институт провежда чрез териториалните статистически бюра в страната наблюдението „Статистика на доходите и условията на живот”. Изследването се прави паралелно във всички държави – членки на ЕС с обща методология и инструментариум и има за цел да установи доходите на домакинствата и условията на живот. Тези данни са основен източник на информация за сравнителен анализ на бедността и социалната изолация за всички европейски страни.
За целите на проучването е формирана четиригодишна ротационна извадка от около 7 200 домакинства от цялата страна. Всяка година се подменя част от първоначално избраните домакинства, като целта на повтарящото се наблюдение дава възможност за оценка на моментното състояние на домакинството, както и за проследяване на настъпилите през годините промени в доходите и социалния статус. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години.


В съответствие с годишната програма на Евростат за модернизация на социалната статистика през 2017 г. част от домакинствата, които са участвали в анкетата четири последователни години, ще бъдат посетени за пета поредна година, а тези, които са участвали пет последователни години, ще бъдат посетени за шеста поредна година. Целта на тази промяна е да се получат по-добри оценки на продължителни явления – например постоянен риск от бедност за по-продължителен период.
В периода март – май 2017 г. избраните домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Югоизток.
Съгласно Закона за статистиката получените при анкетирането данни представляват служебна тайна и могат да се използват само за статистически цели.
Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.
Населените места на територията на област Ямбол, в които ще се анкетират определени домакинства са следните:
Община Болярово – гр. Болярово и с. Попово;
Община Елхово – гр. Елхово и с. Лесово;
Община Стралджа – гр. Стралджа и селата: Зимница, Лозенец, Поляна;
Община Тунджа – селата: Безмер, Бояджик, Генерал Инзово, Голям Манастир, Кукорево, Роза, Търнава и Ханово;
Община Ямбол – гр. Ямбол.
Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот” може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни”, подрубрика „Социално включване и условия на живот”.
Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството при представянето на страната ни в Европейската общност!