Ноемврийска сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 32/17.11.2021 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и второ/редовно/ заседание, което ще се проведе на 24.11.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане актуализация на бюджета на общината и капиталовите разходи за 2021 г.
 2. Приемане на актуализирано разпределение на променените бюджети III-тото тримесечие на 2021 г.
 3. Определяне на еднократна парична премия на кметовете на кметства и Кмета на Община „Тунджа“, във връзка с функционалната им компетентност за създаването на необходимата организация и контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община „Тунджа“.
 4. Издаване на Запис на заповед от Община „Тунджа“ в полза на Министерство на труда и социалната политика за обезпечаване авансово плащане по проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
 5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект „Център Домашни грижи – интегриран модел на патронажни медико- социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания  в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“, ДБФП №BG 05M9OP001-6.002-0148 – по процедура „Патронажна грижа+“.
 6. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 7. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или обществена трапезария“ за ОСПОХ „ДСП“ с. Победа.
 8. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 11. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 12. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 13. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Подземна оптична кабелно-тръбна мрежа от с. Окоп, с. Ханово, с. Роза до с. Болярско, община Тунджа, в полза на „Диана Кабел ТВ“ООД.
 14. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г.
 15. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 16. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.
 17. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 18. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 19. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 20. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 23. Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“.
 24. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“ за 2021 г.
 25. Приемане на Единен календар на Община „Тунджа“ за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2022 г.
 26. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ за 2022 г.
 27. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 28. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”