Нов стоматологичен кабинет в Болярово

На съвсем нова и много полезна и необходима придобивка се радват жителите на града и общината. На 10 октомври 2019 година бе открит и осветен нов стоматологичен кабинет на първия етаж на поликлиниката в Болярово с изцяло ново оборудване.
Новата придобивка бе осветена от отец Димитър Ингов, а лентата бе прерязана от Мария Маринова (временно изпълняваща длъжността кмет на община Болярово) и д-р Янка Николова (стоматологът, който ще работи с пациенти в този кабинет).
Госпожа Маринова се обърна към присъстващите на откриването жители, споделяйки, заедно с тях радостта си (като жител на града) от толкова полезна за боляровци, а и за всички жители на общината придобивка. Не са малко придобивките през последните години, ще продължат да се множат, убедена е тя.
Доктор Николова също се обърна с благодарност към общинското ръководство, към Общинския съвет и всички, които са помогнали това да стане факт. Трудно би било за нея сама да поеме всичко, дължи им наистина благодарност. И понеже тази придобивка е обща, д-р Николова сподели,че ще зарадва настоящите и бъдещите си пациенти. Ще направи 50 процента отстъпка на услугите, които минават през Здравната каса, 25 процента отстъпка за тези, които не влизат в първите (извън Здравната каса) и безплатни услуги за пенсионери и деца.
Доктор Николова сподели какво е наложило откриването на този изцяло нов кабинет. Първо е свален на първия етаж – за по-лесен достъп на трудно подвижни и възрастни пациенти, ще има направена дори рампа за инвалидни колички. Второ, за да отговорят на европейските изисквания е бил нужен нов апарат, който не може да бъде поставен на стария стол.
Обновяването се наложи във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 1 от 09.02.2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. С новите правила се създават условия за прилагане на чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008.
Новите правила предвиждат забрана за изпускането, пряко или непряко, в околната среда на отпадъци от дентална амалгама от лечебни заведения по дентална медицина. С цел спазване на предвидената забрана е предвидено ново задължение за лечебните заведения, в които се използва дентална амалгама, премахват се пломби от дентална амалгама или се премахват зъби, съдържащи такива пломби. Тези лечебни заведения следва да се оборудват с амалгамни сепаратори с цел задържане и събиране на частиците амалгама, включително и тези, които се съдържат в използваната вода. Амалгамните сепаратори следва да осигуряват ниво на задържане най-малко 95 % от частиците амалгама.
Наличието на амалгамни сепаратори в лечебните заведения и технологичната документация от производителя на амалгамния сепаратор, удостоверяваща осигуреното ниво на задържане на частиците дентална амалгама, подлежи на контрол. Този контрол е възложен на длъжностните лица от РЗИ.
По тази причина е закупен и в град Болярово амалгамен сепаратор. Той е един от трите такива в област Ямбол. Това е много голямо улеснение за жителите не само на града, но и общината ни, които в противен случай трябваше, при нужда, да ходят в град Ямбол или в друга област, където има такъв.
Радващо е за всички жители на общината, че ще имат тази необикновена възможност да се възползват от услугата. Нека е честита новата придобивка на общината ни!