Нов ред за предоставяне помощи на граждани на Ямбол със спешни здравословни проблеми

Проект за Правилник за предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми е публикуван за обществено обсъждане на сайта на община Ямбол и всеки може да се запознае и направи своите предложения.

С него се уреждат реда и начина за предоставяне на еднократна целева финансова помощ на лица със спешни здравословни проблеми за:
– Подпомагане решаването на спешен здравословен проблем на лица, неразполагащи с достатъчно финансови средства за провеждане на необходимото лечение.
– Частично покриване на разходите за предоставени медицински услуги в лечебно заведение в страната – заплащане на медицински консумативи и услуги, които не се поемат от НЗОК.

Предвидено е, нуждаещите се от такава помощ да внесат набор от определени документи в канцеларията на Общински съвет – Ямбол. Те се разглеждат от постоянната комисия по здравеопазване, която прави предложението до общински съвет за отпускане или не на еднократна помощ. След решение на Общински съвет и заповед на кмета на общината помощта се предоставя на лицето.

Важно е да се знае, че помощ може да бъде отказана при изчерпване на предвидения финансов ресурс; ако не са представени доказателства за спешен здравословен проблем; в случаите когато лицето е получило през бюджетната година еднократна финансова помощ от други институции; когато лицето е получило еднократна финансова помощ по реда на правилника през предходните две бюджетни години.

С новия правилник се отменя действащият досега. Председателят на ресорната комисия д-р Т.Петкова, която има натрупан опит и знае проблемите при прилагане на действащия правилник, е изготвила проекта.

Единствената неяснота е в това, че в проекта за правилник се ползва понятието ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД, а такъв няма създаден в община Ямбол. Може би предстои създаването му!

Засега, единствените средства за „Помощи по решение на Общински съвет“, предвидени в бюджета на община Ямбол за 2020 г. за тази цел са в размер на 10 000 лв.
След изтичане на срока за мнения и предложения, проектът в предложения вид или преработен ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет- Ямбол.