Нов проект на община „Тунджа“

Днес, 31.10.2016 г., община „Тунджа“ подаде проектно предложение „Активно включване – осигуряване на благоприятна среда за пълноценен живот и трудова заетост в малките населени места в община „Тунджа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема „Активно включване“.

Проектът ще е с продължителност 21 месеца и ще се реализира на територията на цялата община. Максималната безвъзмездна финансова помощ, за която може да се кандидатства е 391 166 лв.

През изминалия програмен период Община „Тунджа“ успешно реализира много социални проекти с европейско финансиране насочени към осигуряване на заетост, качествени социални услуги и промоция на здравето.

Въпреки това, поради географското си положение и отдалечеността на селата едно от друго, много нуждаещи се хора нямат постоянен достъп до тези услуги и са застрашени от социална изолация.

Ето защо, основен приоритет в проектното предложение на Община „Тунджа“ е насърчаването на активното включване на безработни или икономически неактивни лица над 18 –годишна възраст с ниско образование и без професионална квалификация; лица с увреждания над 18 години и семейства с лица с увреждания /вкл. деца с увреждания/.

Дейностите по проекта се фокусират върху предоставяне на интегрирани услуги за активно социално включване чрез осигуряване на обучения и последваща заетост и разширен достъп до иновативна социална услуга, която допълва и надгражда съществуващите.

Чрез предоставяне на обучения за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова ще бъде оказана подкрепа за социално включване на 40 лица от целевите групи и ще се постигне пряк социален ефект за подобряване на жизненото им равнище.

След приключване на обученията, по проекта ще бъде осигурена заетост в рамките на 6 месеца. Същевременно с разкриването на иновативна форма на социална услуга „Асистираща грижа в домашна среда“ ще се реализира интегриран подход, чрез който ще се предостави социална грижа в домашна среда за около 30 лица с увреждания и ще се осигури възможност за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

images