Нов образователен проект в община „Тунджа“

С начална пресконференция в залата на Община „Тунджа“, на 11.10.2018 г. стартира изпълнението на проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа“, Договор № БС 33.17-1-008/ 26.09.2018 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът „Заедно с родителите”- иновации в образователната система на община „Тунджа” е насочен към прилагането на ефективен, иновативен и устойчив механизъм за приобщаване на родителите към образователния процес в детските градини и училищата на община „Тунджа”.

 „Този проект ще ангажира родителите с образователния процес на техните деца и с извънучебните им дейности и ще им предостави възможности да бъдат инициатори на прояви, да участват в планирането им и да споделят идеи. Успехите идват, когато са положени с труд и усилия. Пожелавам успех на проекта „Заедно с родителите”- иновации в образователната система на община „Тунджа”, защото няма по-хубава перспектива за бъдещето ни от едно образовано, знаещо и можещо младо поколение, което да остане след нас!“- отбеляза Георги Георгиев, кмет на Община „Тунджа“.

Основната цел на проектното предложение е да бъдат въведени и приложени иновативни форми на работа с прякото и непосредствено участие на родителите, водещи до пълноценната социализация и интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, превенция на ранното напускане и отпадане от училище, намаляването на броя на безпричинните отсъствия, както и осигуряването на условия за равен достъп до образование.

Териториалният обхват ще включва 10 населени места, които са част от образователната система на общината: селата Веселиново, Бояджик, Ботево, Дражево, Завой, Кукорево, Крумово, Роза, Скалица и Тенево. Общата стойност на проекта е 15 803 лв., а неговата продължителност ще бъде 9 месеца.

Освен дейности насочени към повишаване на родителския капацитет, проектът е насочен и към стимулиране на личностното развитие на децата и учениците чрез създаване на условия за разкриване и развитие на творческите заложби и за изява на уменията и таланта им чрез провеждане на съвместна интерактивни инициативи „Водим бъдещето за ръка“, „Общинска детска асамблея „Тунджа”- творчество и красота“ и Конкурс за семейна литературна творба и рисунка. Чрез провеждането на конференция на тема „Интеграционните образователни политики на община „Тунджа”- проблеми, ползи, предизвикателства и перспективи, срещи на терен и общностна работа със семейства от ромски произход ще бъдат въведени и приложени иновативни устойчиви форми на работа в образователната система на община „Тунджа” с прякото и активно участие на родителите за преодоляване на сегрегацията на децата и учениците от ромски произход. В хода на реализацията на дейностите ще бъде актуализиран Общинския план за интеграция на ромите на Община „Тунджа“.