Нов конкурс за управител на ДКЦ 1

Нова процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“ ЕООД открива община Ямбол. Това става след решение на Общинския съвет от края на месец май. До участие ще се допускат кандидати, които имат образователна степен магистър по медицина и квалификация по здравен мениджмънт. Те трябва да имат най-малко 5 години стаж като лекари или икономисти. Желаещите да заемат поста трябва да предоставят набор от документи, удостоверяващ тяхната квалификация, както и Програма за развитието на лечебното заведения за срок от три години. Самият конкурс ще премине в три етапа – по документи, оценка на програмата и събеседване на тема „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството“.
Документите за участие се представят в срок не по-малък от 30 (тридесет) дни от публикуването на Решението на ОбС – Ямбол за провеждане на конкурса в един централен и/или един местен вестник, както и на интернет страницата на община Ямбол. Те се подават  в Център за административно обслужване на община Ямбол. 
 Конкурсът ще се проведе в сградата на община Ямбол, зала 100 в следния ред :
На 18.07.2022г. от 09.30ч. – проверка съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания.
На 19.07.2022г. от 09.30ч.- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период
На 20.07.2022г. от 09.30ч. – събеседване с кандидатите и изслушване на техните програми.