Нов вид трудов договор

С промените в Кодекса на труда (КТ), в сила от 17.07.2015 г., бе създадена нова разпоредба в чл. 114а, с която се регламентира трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден. Това е особен вид трудов договор. Неговата продължителност е пълен работен ден от 8 часа. На 09.05.2018 г. бяха приети промени в Кодекса на труда, които са обнародвани в Държавен вестник     бр. 42 от 22 май 2018 г. и според които еднодневните трудови договори вече могат да се сключват за 4 часа, което ще допринесе за по-голяма мобилност на сезонните работници (в рамките на един или няколко дни могат да работят при повече от един работодател). С Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. (Обн. в ДВ. бр. 54 от 17.07.2015 г.) са определени условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.

  Еднодневните договори могат да се използват само от определена група работодатели – регистрирани земеделски стопани. Сключват се за работа в икономическа дейност „Растениевъдство” и само за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С едно лице могат да се сключват еднодневни договори за не повече от 90 дни.

  От месец февруари 2017 г. земеделските стопани могат да се възползват от система за онлайн регистрация на образците на еднодневни договори (https://ednodnevni.gli.government.bg/IPSTS/Account/SignIn) по всяко време, дори в извънработното време за администрацията. Тази система е разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и има за цел да облекчи земеделските стопани при администрирането на процеса по наемане на работна ръка с еднодневни трудови договори. На посоченият линк за достъп в системата е предоставена възможност на потребителите на услугата да се запознаят с „Ръководство на потребителя”.

Достъп до системата е осигурен и чрез специален банер през интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда” (http://www.gli.government.bg/). Входът в системата се осъществява чрез потребителско име и парола. Земеделските стопани, които при регистрирането си като такива в Министрество на земеделието, храните и горите са предоставили електронна поща за контакт, ще получат автоматично потребителско име и линк за въвеждане на парола на съответния e-mail адрес. Тези, които не са предоставили такъв и съответно ИА ГИТ не разполага с тяхна електронна поща могат да получат потребителско име и парола за достъп в системата на място в дирекциите „Инспекция по труда”.

С надградената система се цели да се намали времето за цялостното администриране на еднодневните договори. Тя има функция за директно генериране на данни за наето лице когато то вече е работило при даден работодател. Има калкулатор, който след въвеждане на желания брой договори за резервиране, изчислява каква е сумата за осигуровки – социални и здравни, която трябва да внесе авансово земеделският стопанин. В разписката неразделна част от еднодневния трудов договор, след въвеждане на данни за ЕГН на наетото лице автоматично се генерира нетната сума, която трябва да му бъде изплатена като възнаграждение след удържане на Данък общ доход  и на осигурителните вноски за негова сметка. Изчислява се и размерът на данъка и на осигуровките по Кодекса за социално осигуряване и здравно осигуряване, които трябва да бъдат удържани на лицето.

  Остава възможността образците на еднодневни трудови договори да се заверяват на място в офисите на териториалните дирекции „Инспекция по труда”.

При заверяване на образци на еднодневни трудови договори на място в офиса на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ямбол работодателите или упълномощени от тях лица трябва да удостоверят самоличността си с лична карта, да предоставят регистрационна карта на земеделски производител/стопанин, заверена за съответната година от Областна дирекция „Земеделие” – Ямбол към Министерство на земеделието, храните и горите и анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин/производител (приложение към регистрационната карта). Право да заверят такива договори имат само работодатели, за които от анкетната карта е видно, че обработват площи засети с плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, изискващи ръчна обработка и прибиране на реколтата. При заверяване на еднодневните договори работодателите трябва да предоставят и платежни документи за авансово внесени осигурителни вноски за фонд „Пенсии”, за фонд „Трудова злополука и професионална болест”, за здравно осигуряване и за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.). От тях трябва да е видно, че са внесени авансови осигурителни вноски за съответия брой лица, които ще бъдат наети с трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

  Работодателите – регистрирани земеделски стопани са длъжни при поискване от служители на Дирекция „Инспекция по труда” да предоставят своите екземпляри на сключените еднодневни трудови договори, както и да изготвят и предоставят информация или справка за броя и имената на работниците наети с такива трудови договори.

Този вид трудови договори дават значителни предимства и за двете страни (работник и работодател). Най-сериозното облекчение е, че те не се регистрират в НАП, както и че не се подава уведомление за прекратяването им. Този вид трудови правоотношения приключват с края на работния ден. Ако работодателят е недоволен от работника, на следващия ден може да не подписва нов договор с него без да му се налага да оформя документи за прекратяване на трудовото правоотношение. Работниците, сключили еднодневни договори, не се лишават от социални помощи и обезщетенията за безработица. Запазването на тези права е гарантирано с промени в серия нормативни актове, които вече са обнародвани в Държавен вестник. Според тях осигуряването по силата на еднодневни трудови договори не води до прекратяване на регистрацията им като безработни в бюрата по труда, с която са свързани и останалите им права. Този вид осигуряване не прекратява и правото им да получават обезщетения за безработица. Полученият доход не влияе за определяне правото на социално подпомагане, както и върху размера на социалните помощи. Ако работят на еднодневни договори, регистрираните като безработни лица с право на социално подпомагане са освободени и от задължението да полагат общественополезен труд, за да получат месечната си помощ. В същото време този вид договор носи осигурителни права, тъй като работодателят е длъжен да внесе авансово осигурителни вноски за пенсия, за трудова злополука и професионална болест и за здраве.

 

ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ

Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ямбол