Ново ръководство на младежкия Червен кръст

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 6.01.2017г. се проведе Общо събрание на клубовете на БМЧК – Ямбол в залата на БЧК – Ямбол. Гости на събранието бяха: г-н Стойчо Стойчев – член на НС на БЧК; д-р Антоанета Антонова – Председател на ОС на БЧК – Ямбол; инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол и Гергана Георгиева, щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол. Събранието бе отчетно – изборно, за по – деловото му протичане бяха избрани три комисии – Мандатна комисия, Комисия по предложенията и по Комисия по провеждане на изборите. Председател на събранието бе Даниела Иванова.

Отчета на организацията бе представен по интерактивен начин чрез аудио – визуален клип. Отчета се прие с мнозинство от делегатите. След отчетния доклад гостите се изказаха, беше дадена много добра оценка за работата на областната организация на БМЧК- Ямбол. Акцентира се върху доброто организационно развитие на БМЧК – Ямбол и функциониращите 14 клуба в цялата област. Г-н Стойчо Стойчев отправи специални поздравления за иновативния начин на представяне на отчета на БМЧК.
По време на втората сесия на събранието беше избран нов областен координатор на БМЧК – Ямбол, Ваня Герганова. За заместник областни координатори на БМЧК- Ямбол бяха избрани – Анелия Петрова и Стели Джамбазова. Димитър Андонов е избран за представител на БМЧК в Областното Общо събрание на БЧК – Ямбол. Делегатите на Общото събрание на клубовете приеха Календарен план за дейността на организацията за 2017г., както и Насоки за работа на младежката организацията за следващия двугодишен мандат. Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.
специалист: Гергана  Георгиева