Ново дружество на БЧК – Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  По инициатива на общинското ръководство на Съюза на пенсионерите 2004 в град Ямбол, на 29 март 2017г. бе учредено дружество на БЧК към квартален клуб „Недялко Царев“.

       Създаването на новото дружество е не само естествен резултат от провежданите през последната година инициативи, организирани съвместно с БЧК-Ямбол, но и осъзната възможност и необходимост от реализиране на дейности, които да са насочени за намаляване на социалната уязвимост и социално изключване на хората от третата възраст.

        Добриела Праматарова – специалист в БЧК – Ямбол, запозна присъстващите със организационната структура, нормативната уредба и приоритетните за Ямболската червенокръстка организация дейности, като най – голям интерес предизвикаха обученията по първа помощ, реакция при кризи и фондонабирателните инициативи.

        Присъстващите на учредителното събрание предложиха и единодушно избраха за председател на дружеството на БЧК „Недялко Царев“ – Мария Димитрова, за неин заместник – Динка Грозева и касиер – Маринка Георгиева. Приет бе и план за работа до края на 2017г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA