Нови 336 работни места в област Ямбол по две схеми „Обучение и заетост“ и „Обучение и заетост за младите хора“

Членовете на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол на свое заседание  разгледаха, оцениха и класираха заявки на работодатели по проект „Обучения и заетост“ и проект „Обучения и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  Заседанието бе водено от Диана Динкова заместник-областен управител на област Ямбол и председател на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол.

Заседанието е по повод стартиралия втори етап на реализацията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схеми „ Обучение и заетост“ и „Обучение и заетост за младите хора“ по ОП „РЧР“ 2014-2020г. Вторият етап на схемите ще осигури заетост и/или обучение с ваучери, съгласно ПМС № 280/2015г. на безработните лица за професионална квалификация и ключови компетентности, последвано от заетост.

Схема ”Обучения и заетост за младите хора“ има за цел интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на труда чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост.

Схема „ Обучение и заетост“ има за цел интеграция на безработни лица на възраст над 29 г. (от 30 навършени до 64 години включително), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост. Представители на целевата група по Проекта са безработни лица, които отговарят на следните изисквания: Неактивни  и безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ).

За област Ямбол предвидените средства по проект „Обучения и заетост“ по ОП“ РЧР“  са в размер на 722 815 лева, а средствата за заетост по проект „ Обучения и заетост за младите хора“ по ОП „ РЧР“ са в размер на 1 795 257 лв.

За да се гарантират справедливи условия и равнопоставеност при кандидатстването, подадените заявки за участие на работодатели по схемите са разгледани, оценени и класирани безпристрастно от членовете на Комисиите по заетост към Областния  съвет за развитие на база на критерии и Методика за подбор и оценка на заявки от работодатели, кандидатстващи по процедурите.  

 

По проект „Обучения и заетост за младите хора“ са подадени 31 броя заявки от работодатели в област Ямбол за 100 работни места.

По проект „Обучения и заетост“ са подадени 75 броя заявки от работодатели в област Ямбол за 236 работни места.

В резултат на извършената оценка и на базата на получените точки, Комисията по заетост класира и предлага за финансиране 31 броя подадени заявки от работодатели по схема „ Обучения и заетост за младите хора“ и 42 броя подадени заявки от работодатели по схема „ Обучения и заетост“.

В резултат на извършената оценка и на база на получените точки от Комисията по заетост е съставен  резервен списък на работодатели подали заявки по процедура „Обучения и заетост”.