Нови работни места в община „Тунджа“

От месец януари 2020 година община „Тунджа“ изпълнява проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“, финансиран от МИГ – Тунджа, по ОП РЧР- BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“. Дейностите по проекта са фокусирани върху предоставяне на интегрирани услуги за активно социално включване на 34 лица от силно уязвими групи чрез включването им в мотивационно обучение и обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова и последващо включване в заетост.

Предстои сключване на договори с 24 лица от целевите групи на длъжност „Общ работник“, които от 08 април 2020 г. в рамките на 10 месеца ще изпълняват различни дейности за поддържане приветливия облик на 24 населени места от община „Тунджа“.

През м. март 2020 г. стартира обучение за придобиване на квалификация по част от професия „Работник, озеленяване“ на останалите 10 лица от целевите групи, което след обявяване на извънредното положение бе прекъснато.

Пресцентър