Нови инфраструктурни образователни проекти на община „Тунджа“

В навечерието на новата учебна година община „Тунджа“ депозира в Министерство н образованието и науката три проектни предложения по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“. Проектните предложения са на обща стойност почти 1 мл. и 600 хил. лв. Чрез тях ще бъдат осигурени по – добри условия за образование и предучилищна подготовка в рамките на общинската образователна инфраструктура.

     Проект „Създаване на пълноценни условия за професионално образование чрез увеличаване на капацитета на материалната база на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“, област Ямбол“ включва изграждане на нов физкултурен салон, допълнителни класни стаи и кабинети, помещения за библиотека, за ученическо самоуправление и други интерактивни дейности. През настоящата учебна година учебното заведение е обявено от Министерство на образованието и науката за иновативно. Общата стойност на проектното предложение е 803 578.46 лева

     Проект „Осигуряване на пълноценни условия за целодневна организация на учебния ден и професионално образование в малките населени места от селски тип чрез създаване на материална база и образователна среда за преобразуване на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол в Обединено училище“ е на стойност 269 342,15 лева. Той включва изграждането на допълнителен учебен корпус с 5 класни стаи, което ще позволи общината да направи нова крачка в развитието на общинската образователна инфраструктура чрез осигуряването на нови възможности и условия за професионално образование, обучение и реализация.

     Проект „Създаване на условия за по-пълен обхват и за провеждане на пълноценна целодневна предучилищна подготовка  на децата в задължителна предучилищна възраст и на учениците  в Начално училище „Васил Левски“, с. Завой, община „Тунджа“, област Ямбол“ е насочен към осигуряване на пълноценна образователна среда чрез изграждане на физкултурен салон и допълнителни помещения за учебно – възпитателен процес. Проектът е на стойност 522 461.936 лева.

     Формулирането на проектните концепции и разработването на предложенията е изцяло в контекста на общинските цели и приоритети за развитието на образователната инфраструктура, включващи осигуряване на оптимални условия за предучилищна подготовка и училищно образование при целодневна организация на образователния процес, както и развитие на професионалното образование и обучение като условие и предпоставка за успешна реализация.