Нова училищна библиотека Е-поезия

На 16 април в ПГ „Васил Левски” бе открита нова училищна библиотека – Е-поезия. Проектът, разработен в платформата  на e-Twinning към ЦРЧР, е  съвместна дейност на  нашата гимназия и ПМГ “Академик Боян Петканчин“ -гр. Хасково и е предназначен за възпитаниците ни.

Целта на иновативната разработка е да разшири достъпа на повече ученици до произведенията, които са включени в учебната програма по български език и литература от задължителнатаи профилиранатаподготовка. Всеки ученик чрез инсталиран на телефона си електронен четец може да трансформира QR-кодовете и да ползва съответния лирически текст.Така чрез новите технологии значителен по обем информация се представя в компактен вид. Създаденият пакет от художествени творби ще се превърне в общо споделено пространство, а това предполага и равен достъп до него.Проектът ще допринесе учениците да се обръщат към поезията не само в часовете по БЕЛ, а и в извънучебно време, а това ще акумулира една творческа среда за общуване. Общодостъпният литературен корпус  ще заличи социалните различия между учениците. Достъпът до е-съдържанието на изучаваните произведения ще направи учениците по-активни в часовете по БЕЛ, защото във всеки един от часовете ще имат достъп до конкретния изучаван текст.

Проектът дава и възможността да се  приложат информационните технологии в подпомагане на обучението по български език и литература. Осъществяването на интердисциплинарната връзка между предметите показва ефективността на екипната работа за постигането на образователните цели. Тези цели са свързани с представянето на голямо количество информация в синтезиран вид, улесняване достъпа до нея и нейното разпространение; намаляване тежестта на ученическите раници; развиване ключови компетенции у участниците при общуването на роден език, инициативност и предприемачество, формиране културна осъзнатост и провокиране творческите изяви; повишаване дигиталните умения;развиване на емоционалната интелигентност, когнитивност и креативност; улесняване възможностите за споделяне; усъвършенстване уменията за екипна работа за постигане на образователните цели; възможност за лична и социална изява на учениците чрез участие в проекта.

Създаването на е-библиотеката е поредната стъпка към утвърждаването на 130-годишната гимназия като иновативно училище и желана територия за образование и развитие.