Нова възможност за младежка заетост

В края на миналата седмица, община „Тунджа“ подаде заявка по схема „Младежка заетост“ II етап, по проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целта на схемата е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа. Това ще улесни прехода от образование към заетост и ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

При последващо одобрение на заявката в община “Тунджа”, ще бъдат назначени дванадесет младежи на възраст до 29 години, трайно безработни до момента.

На тях ще бъде осигурена работа за 6 месеца, на осемчасов работен ден, на следните длъжности: „координатор дейности“, „работник строителство“ и „санитар“. За целия срок на договора ще им бъде осигурен наставник.

Младите хора ще започнат своята първа работа или нов шанс за заетост в общинска администрация, общинско звено „Благоустройство и комунални дейности“, Домашен социален патронаж, с. Болярско и Общинското социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж“ в село Победа.

За да се гарантира спазването на изискванията за принадлежност на лицата към целевата група, участниците следва да отговарят на определените по схема „Младежка заетост“ критерии за допустимост към момента, в който се включват в стажуване или обучение по време на работа при работодателя.