Нова възможност за младежка заетост

На 06.07.2020 г., община „Тунджа“ подава нова заявка  по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020 г. , по която ще бъдат назначенинови 13 лица на длъжност „Работник-поддръжка“ и 11 наставника в 11 населени места. Младежите ще работят в продължение на 6 месеца, на 8-часово работно време в селата Ботево, Гълъбинци, Голям манастир, Завой, Златари, Каравелово, Коневец, Робово, Сламино, Тенево и Хаджидимитрово.

             Община „Тунджа“ вече има успешно приключила заявка и обучени 11 лица по проекта, на които са издадени сертификати „Работник поддръжка“.

            Така, с третата поредна заявка на община „Тунджа“ по проекта, общият брой работници става 44, като са включени и 31 наставника в 24 населени  места.

            Проектът дава възможност за заетост / под наставничество/ на младите хора на територията на общината, а активната работа на младежкия медиаторв община „Тунджа“, назначенпо Национална програма „Активиране на неактивни лица“, допринася за неговата успешна реализация.