Нефинансовите предприятия през погледа на статистиката

  1. Брой предприятия

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 356, или с 3.0% по-малко в сравнение с 2019 година. Най-голямо е увеличението в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 12.8%  и сектор „Добивна промишленост” – с 12.5%, а най-голямо намаление спрямо предходната година е регистрирано в сектори „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците и възстановяване” – с 15.4% и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 12.9%.

С най-висок относителен дял за 2020 г. в област Ямбол е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.6% от общия брой на отчетените предприятия, следван от  секторите „Селско, горско и рибно стопанство” – 13.5% и „Преработваща промишленост” – 8.2%.

 

 

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 4 996, или 93.3% от общия брой. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 304, или 5.7%, а средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 50, или 0.9% от общия брой за областта. Големите предприятия (над 250 заети) са 6, като делът им остава непроменен – 0.1% от нефинансовите предприятия за областта.

Броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба през 2020 г., е 3 911, със загуба приключват 856, а с нулев финансов резултат – 589.

 

  1. Нетни приходи от продажби

Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 2 978 млн. лв., което е с 5.4% по-малко спрямо 2019 година. Най-голям е делът на сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, в който са реализирани 1 519 млн. лв., или 51.0% от нетните приходи от продажби за областта, следван от сектор „Преработваща промишленост” – 27.4% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 9.6%.

  1. Произведена продукция

През 2020 г. нефинансовите предприятия в област Ямбол са произвели продукция в размер на 1 768 млн. лв., което е с 6.4% по-малко в сравнение с предходната година.

Водещ в икономиката на областта по този показател е сектор „Преработваща промишленост”, в който е произведена продукция в размер на 801 млн. лв., или 45.3%, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” с произведена продукция за 342 млн. лв., или 19.3% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство”, с произведена продукция в размер на 266 млн. лв., или 15.1% от общата продукция за областта.

  1. Заети лица

Заетите лица през 2020 г. в нефинансовите предприятия в област Ямбол са 28 361, или с 4.4% по-малко в сравнение с предходната година. В микропредприятията работят 31.7% от всички заети в областта, в малките предприятия – 20.8%, в средните предприятия – 15.8%, а в големите предприятия – 31.7%.