На 13 август се открива ловният сезон за птици

На 13 август, събота, се открива ловният сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина .

Групово и индивидуално ловуване на гургулица се извършва в само в събота и в дните, обявени за официални празници.

Задължително е да се спазват установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, определени е чл. 71, ал. I от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД):

  • пъдпъдък – до 15 бр.;
  • гургулица – до 8 бр, а по линия на организирания ловен туризъм – до 24 броя;
  • гривяк, гълъби, гугутка – до 10 бр;
  • горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.;

Необходимо е да се засили контрола срещу използването на забранени средства и методи за ловуване, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, ППЗЛОД и приложение 4 на Бернската конвенция за опазване на европейската флора, фауна и природните местообитания.

Да се спазват установените норми за ограничаване разпространението на АЧС по време на ловните излети, в т. ч. мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на диви свине.