На 10 април ще се проведе церемония „Първа копка“ на Регионален исторически музей – Ямбол

В 13:00 часа на 10 април  2023 година, понеделник, пред сградата на Регионален исторически музей – Ямбол, ул. „Бяло море“ № 2,  ще се състои официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните дейности по проект „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – гр. Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е 32 месеца – от 23 април 2021 година до 31 декември 2023 година.

Проектът „Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей – гр. Ямбол“  се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 1 911 225,24 лева.

Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 271 596,24 лева и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително – монтажните работи и част от оборудването и обзавеждането.

Останалите дейности по проекта – доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление и част от строителните дейности на обща стойност 639 629,00 лева, са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие – Юг по ОПРР 2014-2020.

Проектът обхваща ремонт и модернизация на сградата на Регионален исторически музей – Ямбол, намираща се на ул. ”Бяло море” № 2, в централната градска част на  Ямбол, като включва дейности по цялостно модернизиране на сградата, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на музея. Изпълнението на задачата ще създаде възможност „Регионален исторически музей“ – Ямбол  да опазва и представя движими и недвижими културни ценности.

С осъществяване на дейностите, заложени в проекта, ще бъдат постигнати следните резултати:

– създаване на условия за равен достъп до културно – развлекателните дейности и участие в тях за всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение;

– повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на Ямбол чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие;

– подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност;

– развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града.