На територията на област Ямбол 167 граждани са получили уникален код за достъп до медицинските си досиета

   Районна здравноосигурителна каса гр.Ямбол напомня на гражданите, че издава Уникален код за достъп /УКД/ до електронните медицински досиета. За периода от 28.08.2017г./старта на кампанията/ до 20.09.2017г. РЗОК гр. Ямбол е издала 167 бр. УКД на гражданите.

                    Уникалният код се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Издаването става незабавно и безплатно. Уникалният код за достъп е личен, поради което заявленията за неговото издаване могат да се подават лично в РЗОК, след представяне на документ за самоличност. УКД е буквено-цифров код от 10 символа, с необходимите мерки за защита сигурността на информацията.

С УКД всеки гражданин има достъп до електронното си медицинско досие и             може да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Информацията за децата е достъпна за родителя, направил избора на личен лекар, чрез неговия код за достъп, докато те навършат 18 г. След навършване на 18-годишна възраст на децата, се предоставя личен УКД, като достъпът на родителите до техните данни  се прекратява.

Ако констатират разминаване в данните, гражданите могат да подадат сигнал до Районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея. Активното участие на пациентите ще подобри контрола на разходите за здравеопазване. При установени несъответствия между реално извъшените дейности и данните, въведени в електронното здравно досие, ще бъдат извършени корекции в полза на пациента.

          Електронната услуга „Преглед на пациентско досие“ е достъпна на официалния сайт на НЗОК, след въвеждане на УКД на адрес: https://www.nhif.bg/.