На вниманието на съветниците – социалните услуги

Приемане отчет за изпълнение на Годишен план за развитието на социалните услуги на община Стралджа за 2016г. заедно с приемане Годишен план за 2017 и 2018г. са първите въпроси, който предстои да обсъдят на 20-тото си заседание съветниците в Стралджа.

Председателят инж.Живко Ангелов обяви, че то ще се проведе на 25 май т.г. от 13,30ч. Ще последва приемане Стратегия за личностното развитие на децата и учениците от общината, обсъждане и приемане отчета за дейността и изразходените средства от ФК“Червена звезда“ Каменец за 2016г. В дневния ред са включени и докладни записки относно продажба чрез публичен явен търг на ПИ № 12364 с площ от 0,751 дка в с.Зимница, относно удължаване на срока за погасяване на Договор за кредит, относно предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на общината на СНЦ“МИГ -Стралджа 2016″, относно предоставяне на безвъзмездно ползване на помещение за офис на МИГ-Стралджа 2016 и др. Кметът Атанас Киров е вносител на докладна записка относно използване на обезпечения по чл.60 от ЗУО за финансиране на едногодишен следексплоатационен мониторинг на закритото депо за неопасни отпадъци на община Стралджа.