На вниманието на ОбС – Стралджа подписката на ИК за свикване на местен референдум

След вземането на решение относно подписката на Инициативен комитет Ямбол за свикване на местен референдум съветниците от Стралджа ще продължат работата си с обсъждане на допълнителни точки към дневния ред.

Освен одобряване на Годишния доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на община Стралджа 2014-2020г. за 2016 г. предстои изслушване на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и неразделната част от нея – Общинската програма за управление на отпадъците през 2016г. Атанас Киров, кмет на общината, ще внесе  отчет по изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето 2016г. с предложение за приемане на новата програма за 2017г.. В допълнителните точки на дневния ред са включени още няколко докладни записки за ликвидиране на съсобственост, продажба на имот- частна общинска собственост, учредяване право на строеж. На вниманието на съветниците ще бъде и предложение за  изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа.  И на това заседание предстои вземане на решение за отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани.