На вниманието на земеделските стопани

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че при третиране на земеделски култури с наземна техника кметовете и собствениците на пчелини следва да бъдат уведомени предварително съобразено с

НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ,

а при авиационно третиране се издава Разрешение за авиационно третиране от Директора на Областната дирекция по безопасност на храните гр. Ямбол

Представям Ви, Условията и реда за извършване на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, съгласно Наредба № 13/26.08.2016 г.

Чл. 2. (1) Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се употребяват върху земеделски и горски култури и други площи с наземна техника:

  1. при спазване на защитни зони и отстояния:

а) не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и пчелините;

б) не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място и пчелините;

в) от съседни култури, определени при разрешаването и посочени в етикета на продуктите за растителна защита;

Чл. 4. (1) Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция със:

  1. наземна техника – от залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден;
  2. авиационна техника – от изгрев слънце до 10,00 часа.

(2) Ограниченията по ал. 1, т. 1 и 2 не се прилагат в случаите, когато в радиус до 3 км по въздух от границите на земеделските и горските култури и други площи, върху които ще се прилагат продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция, няма регистрирани пчелини и площи с обществен достъп.

(3) Не се разрешава третиране с продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на продуктите за растителна защита.

 

Условия и ред за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности:

Чл. 8. (1) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни да:

  1. уведомят лично (с SMS и/или по електронна поща) собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, разположени в землището на населеното място по местонахождение на площите, които ще бъдат третирани, както и собствениците на пчелини, разположени в граничещите землища, за датата и часа, в който ще се извърши мероприятието;
  2. изпратят уведомително писмо съгласно приложение № 1 до кмета на населеното място, в чието землище ще се извършва третирането, както и до кметовете на населените места, чиито землища граничат с третираните площи.

(2) Кметовете по ал. 1, т. 2 обявяват предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място.

(3) За целите на уведомяването по ал. 1, т. 1 Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) предоставя на възложителя данни за връзка със собствениците на пчелини.

(4) Данните по ал. 3 съдържат настоящ адрес, мобилен телефон и/или електронна поща и се съобщават в съответната ОДБХ от собственика на пчелина при регистрацията на животновъдния обект.

(5) Лицата, които извършват дейности по чл. 1, могат да ползват информация от регистъра на пчелините в Република България, поддържан от БАБХ, както и от регистъра на пчелните семейства на подвижно пчеларство, който се води в кметствата, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пчеларството.

Чл. 11. (1) Третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника, и повече от 5 дни – чрез въздушно пръскане.

Чл. 3. (1) Продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция се употребяват върху земеделски и горски култури чрез въздушно пръскане:

  1. след писмено разрешение съгласно чл. 110 от Закона за защита на растенията само когато въздушното пръскане е с продукти за растителна защита;

 

Чл. 12. (1) При масов подмор на пчели собственикът на пчелина:

  1. уведомява незабавно ветеринарния лекар, обслужващ пчелина, и кмета на населеното място на основание чл. 132, ал. 1, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
  2. подава жалба до директора на Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) с копие до кмета на населеното място не по-късно от първия работен ден след констатираната смъртност на пчели.

(2) Директорът на ОДЗ незабавно уведомява ОДБХ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството в срок до 24 часа от получаване на жалбата в работни дни или в първия работен ден след получаване на жалбата, ако същата е получена в ден, предхождащ предпразнични и празнични дни. Комисията уведомява лицето по чл. 8, ал. 1 или негов представител за предстоящата проверка.

(3) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след уведомяване от собственика на пчелните семейства за масов подмор в срок до 24 часа от уведомяването прави преглед на пчелното семейство и взема проби от пчели, които се изпращат за анализ в акредитирана лаборатория с придружително писмо по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.

 

Чл. 15. При установени нарушения на изискванията на наредбата от контролните органи на БАБХ се прилага чл. 48 от Закона за пчеларството.

 

ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ЯМБОЛ