Населението в област Ямбол намалява

Брой и структури на населението

Населението на област Ямбол към 31 декември 2020 г. е 116 486 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (116 619 души) и пред област Търговище (110 027 души). В сравнение с 2019 г. населението на област Ямбол намалява с 849 души, или с 0.7%.

В област Ямбол мъжете са 56 961 (48.9%), а жените – 59 525 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 045 жени през 2020 година.

Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 081 жени, следват общините Елхово – 1 024, Тунджа – 1 001, Болярово – 988 и община Стралджа – 985 жени.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 17 704, или 15.2% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2019 г. относителният им дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа – 18.5%, следват общините Ямбол – 16.4%, Елхово – 13.3%, Болярово и Тунджа – с 11.9%.

През 2020 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 70 312 души, или 60.4% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2019 г. относителният им дял намалява с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол – 63.0%, следват общините Елхово – 60.5%, Болярово – 56.8% и Стралджа – 56.5%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа – 55.3%.

В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 470, или 24.4% от населението на областта, и в сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група се запазва.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (32.8%), Болярово (31.2%), Елхово (26.2%) и Стралджа (25.0%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (20.6%).

Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] в област Ямбол е 65.7%, т.е на всеки 100 лица в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 66 лица в активна възраст, като в сравнение с 2019 г. има нарастване с 0.3 процентни пункта.

Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (80.8%), следват общините Стралджа (77.1%) и Болярово (76.2%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Елхово (65.4%) и Ямбол (58.6%).

 Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2020 г. е 45.2 години, като в сравнение с предходната година тя се запазва.

През 2020 г. възрастовите граници за пенсиониране за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. e 65 306 души, или 56.1% от цялото население на областта, като мъжете са 34 840, а жените – 30 466. Относителният дял на трудоспособното население се увеличава с 0.1 процентни пункта спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 32 269 души, или 27.7%, а под трудоспособна възраст – 18 911 души, или 16.2% от населението на областта. Спрямо предходната година относителният дял на населението над трудоспособна възраст намалява с 0.2 процентни пункта, а на населението под трудоспособна възраст се запазва.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 65.

 

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2020 г. в градовете на област Ямбол живеят 80 115 души, или 68.8%, а в селата – 36 371, или 31.2% от населението на областта.

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.

Най-малка по брой на населението е община Болярово, в която живеят 3 461 души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 64 435 души (55.3%). Спрямо 2019 г. населението в общините Болярово, Елхово и Ямбол намалява, като най-чувствително е намалението в община Ямбол – 4.1%, а най-малко в община Елхово – 0.8%. Населението на общините Тунджа и Стралджа се увеличава, съответно с 8.4 и 2.6%.

Към края на 2020 г. населените места3 в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.

Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 64 435 души, а най-малък е гр. Болярово – 1 077 души.

[1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в «зависимите възрасти» (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в «независимите възрасти» (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток