НАП Ямбол разпродава имоти на длъжник

Два поземлени имота за над 100 хиляди лева начална цена продава на търг с тайно наддаване НАП- Ямбол. Продажбата ще се извърши на 10 ноември в търговата зала  в сградата на  ул. ”Джон Атанасов ” № 6. Недвижимото имущество е собственост на фирма, натрупала задължения за данъци и осигуровки  за над 1 милион лева.  Публичните изпълните се надяват продажбата на запорираното имущество да покрие част от задълженията на дружеството.

    Първият имот се намира в местността „ДЮЗЛЮКА“ на ул. “Клокотница“ №100-А в Ямбол и разполага с площ 282 кв.м.,  заедно с построената едноетажна масивна сграда, ползвана като склад, както и трафопост и масивни комуникационни съоръжения.Обявената първоначална цена е 33 759 лв.  /тридесет и три хиляди, седемстотин   петдесет и девет лева/

    Вторият поземлен имот с площ 994кв.м., склад- дробилка, представляващ самостоятелен обект се намира в гр.Ямбол, ул.“Ямболен“ №22 и е обявен с начална цена 69 600лв.  /шестдесет и девет  хиляди, шестстотин   лева/

    Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална          продажна цена, се внася по банков път до 04.11.2016г. в ТБ „СИБАНК” –клон Бургас 

    Условията и правилата за провеждане на търговете, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Бургас Офис гр. Ямбол и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

%d0%bd%d0%b0%d0%bf