НАП Ямбол разпродава имоти на длъжник на търг с тайно наддаване

Два поземлени имота за над 50 хиляди лева начална цена продава на търг с тайно наддаване НАП- Ямбол. Продажбата ще се извърши на 23 февруари в търговата зала в сградата на ул. ”Джон Атанасов ” № 6. Недвижимото имущество е собственост на фирма, натрупала задължения за данъци и осигуровки за над 1 милион лева и се предлага за втори път. Публичните изпълните се надяват продажбата на запорираното имущество да покрие част от задълженията на дружеството.


Първият имот се намира в местността „ДЮЗЛЮКА“ на ул. “Клокотница“ №100-А в Ямбол и разполага с площ 282 кв.м., заедно с построената едноетажна масивна сграда, ползвана като склад, както и трафопост и масивни комуникационни съоръжения.Обявената първоначална цена е 16 880 лв
Вторият поземлен имот с площ 994 кв.м., склад- дробилка, представляващ самостоятелен обект се намира в гр.Ямбол, ул.“Ямболен“ №22 и е обявен с начална цена 34 800лв.
Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 17.02.2017 г. в ТБ „СИБАНК” –клон Бургас.
Огледът на недвижимите имоти ще се извършва всеки присъствен ден от 13.02.2017г. до 17.02.2017г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., на адрес: за имот №1 – гр.Ямбол, ул. “Клокотница“ №100 А; за имот №2 – гр.Ямбол, ул.“Ямболен“ №22.
Условията и правилата за провеждане на търговете, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Бургас Офис гр. Ямбол и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg