Най-много жертви по пътищата във вторник и петък

През 2017 г. на територията на област Ямбол са регистрирани 67 пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 69, а на загиналите – 12 души. В сравнение с 2016 г. броят на произшествията нараства с 15.5%, докато броят на загиналите и на ранените лица намалява, съответно с 25.0 и 2.8%.

От всички регистрирани произшествия, 65, или 97.0% са по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС), от които най-голям брой ПТП са причинени от водачи, управлявали лични МПС – 46 или 70.8%.
През 2017 г. най-голям брой произшествия е регистриран през месец юли – 11, а най-малко през месеците февруари, март и септември – по 3 броя. Най-много са ранените лица през месеците юли и ноември – по 9, или 13.0% от общо ранени лица през годината. Броят на загиналите лица е най-голям през месец юни – 3, или 25.0% от всички загинали.


По дни от седмицата, най-много ПТП са настъпили във вторник – 14. Броят на ранените е най-голям в понеделник – 14, а на загиналите във вторник и петък – по 3 лица.
Разпределението на относителните дялове на ранените лица при ПТП, според тяхната възраст е следното:
Деца и младежи под 15 години – 8.7%;
От 15 до 24 навършени години – 11.6%;
От 25 до 64 навършени години – 60.9%;
Над 65 навършени години – 18.8%.
От общия брой на ранените участници в движението с най-висок дял са водачите на МПС – 39.1%, следвани от пътниците – 30.4% и пешеходците – 29.0%. Загиналите водачи при ПТП са 50.0%, а загиналите пътници и пешеходци – по 25.0%.
През 2017 г. на територията на област Ямбол 73.1% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – с 49 ранени и 5 загинали, останалите са регистрирани извън населените места, съответно с 20 ранени и 7 загинали лица.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Ямбол – 41, съответно с 43 ранени и 4 загинали, следвана от община Тунджа, където са регистрирани 11 ПТП, с 11 ранени и 5 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Болярово – 2 на брой, с 2 ранени лица.

Иванка Чонгарова

младши експерт

Отдел „Статистически изследвания“ Ямбол

Териториално статистическо бюро – Югоизток