Назначиха девет работници по озеленяването в селата

От 03.07.2020 г., за срок от 10 месеца, са назначени 9 лица на длъжност „Работник озеленяване“ по Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“, ДБФП № BG05M9OP001-1.072-0001 – финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ процедура BG05M9OP001-1.072 „МИГ-Тунджа- Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ чрез стратегията за Водено от общностите местно развитие. Две от лицата са в две от населените места на територията на община „Тунджа“- Завой и Кабиле и ще извършават озеленителни работи обхващащи изграждането, поддържането и обзавеждането на паркове, градини, лесопаркове, крайпътни насаждения и защитни пояси на територията на съответното населено място. Останалите седем работници са назначени към общинско мобилно звено „БКС“ и през тази седмица работиха на следните обекти- язовир в с. Калчево- почистване на язовирна стена, в селата Веселиново, Завой и Ханово- почистване на общински път и една част на язовир с. Калчево, гробищен парк в с. Симеоново и почистване и изрязване на клони и дървета в с. Крумово. Задачите се разпределят в началото на седмицата по докладни записки от кметовете и по жалби от граждани.