Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2022 г. са 27.8 хиляди. Спрямо края на декември 2021 г. наетите лица намаляват с 1.0%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 1.8%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на март 2022 г. в обществения сектор са 6.9 хил., а в частния – 20.9 хиляди. Спрямо края на декември 2021 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.1%, а в частния сектор – с 1.0%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.3%, а в частния сектор – с 2.3%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на март 2022 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 30.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.3% и „Образование“ – 9.4%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за януари 2022 г. е 1 201 лв., за февруари – 1 162 лв., и за март – 1 247 лева.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата е 1 203 лв., като спрямо предходното тримесечие намалява с 8.3% и е с 390 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 410 лв., а в частния – 1 134 лева (фиг. 1).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“ и „Добивна промишленост“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

През първото тримесечие на 2022 г., област Ямбол е на 15-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 2 218 лв., София – 1 470 лв. и Варна – 1 428 лв., а най-ниско в областите Кърджали – 1 022 лв. и Благоевград – 1 040 лева. (фиг. 2).

 

Ямбол