Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през третото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2019 г. са 27.9 хиляди. Спрямо края на юни 2019 г. наетите лица се увеличават с 0.2%, а в сравнение със същия период на предходната година намаляват с 9.5%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. в обществения сектор са 6.8 хил., а в частния – 21.1 хиляди. Спрямо края на юни 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор е регистрирано намаление с 0.1%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.3%, а в частния сектор – с 11.9%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2019 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.9%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.3% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 9.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли 2019 г. е 965 лв., за август – 956 лв., и за септември – 1 002 лева.

През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата е 974 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 0.5% и е с 275 лв. по-ниска от същия показател за страната.

 В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 088 лв., а в частния – 937 лева.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Финансови и застрахователни дейности“, „Операции с недвижими имоти“ и „Добивна промишленост“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Транспорт, складиране и пощи“.

Стела Вангелова

Главен експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток