Над 2 000 нарушения на трудовите правоотношения

За периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ямбол реализира 540 проверки по спазване изискванията на трудовото законодателство (КТ), Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

В хода на проверките, реализирани през отчетния период, са констатирани общо 2338 нарушения, от които 1029 (44%) са нарушения, свързани с трудовите правоотношения. Установени са 4 случая по наемане на работа без учредено трудово правоотношение и 15 случая на допускане на работник или служител до работа преди да му бъде предоставена справка за заверен трудов договор в ТД на НАП. Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя преди да му предостави необходимите документи. Нарушенията по здравословни и безопасни условия на труд са 1309 или 56% от общия брой констатирани нарушения от тях: по организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 743, по безопасност на работното оборудване и технологичните процеси са 452, по хигиена на труда са 114.

За констатираните нарушения са дадени 2232 задължителни за изпълнение предписания на работодателите, спрeни са три съоръжения, пряко застрашаващи живота и здравето на работещите. Съставени са 133 акта за установени административни нарушения.

От началото на годината до настоящия момент в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ямбол са постъпили 86 искания за издаване на разрешение за наемане на работа на непълнолетни лица. За всички непълнолетни лица е издадено разрешение за сключване на трудов договор. Най-често исканията са за наемане на непълнолетни като сервитьори и продавач-консултанти.

За наемането на работа на непълнолетни лица се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция „Инспекцията по труда“. Преди да бъдат наети на работа, малолетните и непълнолетните трябва да са минали обстоен медицински преглед и да имат медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа. Работният ден за тях е 7 часа. Имат право на 26 дни платен годишен отпуск. Забранено е да полагат извънреден и нощен труд. За лицата, които не са навършили 18 години, нощен е трудът между 22:00 часа и 6:00 часа, а за лицата, ненавършили 16 г. – между 20:00 часа и 6:00 часа. Всяка проверка, която се осъществява от инспекторите на Дирекция „Инспекцията по труда” със седалище Ямбол предвижда и контрол върху осъществяване на работна дейност от лица, ненавършили 18 години. Полагането на труд от лица ненавършили 18 години, без разрешение от Инспекцията по труда се квалифицира като престъпление, затова за всяко установено нарушение задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.   

От началото на годината до настоящия момент в Дирекция ИТ със седалище Ямбол са заверени 3592 еднодневни трудови договори по реда на чл. 114а от Кодекса на труда.

Ежегодно през месец октомври се провежда Европейската седмица за безопасност и здраве при работа. 43-ата седмица от годината е връхната точка на всяка кампания за здравословни работни места, която се организира от Европейската агенция по безопасност и здраве при работа. Чрез стотици събития в Европа се акцентира върху определени проблеми на безопасността и здравето при работа, като се повишава информираността на работодатели и работещи, популяризират се добри практики за решаването им и за превенция.

През 2016 г. и 2017 г. кампанията на Европейската агенция е под мотото „Здравословни работни места за всички възрасти” с фокус върху възрастните работници, които се очаква в бъдеще да имат все по-голям дял на пазара на труда. Кампанията обръща внимание на факта, че за да останат на трудовия пазар в добро здраве по-дълго, работниците и служителите трябва да работят на здравословни работни места през целия си трудов живот.

Информация, с възможност за изтегляне на материали за кампанията, може да се намери на интернет адрес: https://www.healthy-workplaces.eu/bg

 

ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ

Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Ямбол

%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0