Над 1 млрд. лв. европари за социални услуги

При изключително висок интерес, с над 250 участника, на 24-ти август се проведе онлайн разяснителната среща за финализиране картирането на социалните услуги, обект на европейско финансиране през програмен период 2021-2027.
В срещата се включиха представители на общините, областните администрации, МТСП, АСП и НСОРБ.
Събитието откри заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска. Тя уточни, че настоящото картиране е за целите на бъдещото финансиране по програмите от програмен период 2021-2027 и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Само в проекта на ПВУ са предвидени средства за 348 нови социални услуги, които ще трябва да се създадат в следващите 5 години от общините и държавата. За подготовка картирането на социалните услуги, работна група в която активно участваха представители на общините чрез НСОРБ, на база предоставени от местните власти данни за необходими им социални услуги, както и налична информация в АСП за тях, е изготвен проект на Карта. Картата е на областно и регионално ниво, като за финализирането й със съдействието на областните администрации, общините от съответните области ще следва до 10-ти септември да уточнят местоположението на предвидените за създаване нови социални услуги. Това картиране е само за целите на бъдещото европейско финансиране, като то не заменя предвидената за създаване национална карта на социалните услуги по Закона за социалните услуги (ЗСУ). Нейното изготвяне ще стартира след преброяването на населението. Картата за целите на еврофинансирането, включва само предвидените за създаване нови социални услуги, т.като за функционирането на съществуващите такива, никоя от които няма да бъде закривана, са осигурени средства от други източници.
По линия на европейското финансиране се очакват около 1 млрд. лв. за инвестиции в изграждане на нови социални услуги. Това финансиране е без досегашен аналог, като от същото се следва да се извлекат максимални ползи за краткото предвидено време за реализирането им. 753 млн. лв. са заложени в ПВУ за закриване на 41 специализирани институции за хора с увреждания, като на тяхно място ще бъдат разкрити 174 нови резидентни услуги и още толкова с консултативен характер за хора с увреждания. С тях ще се обхванат 5 200 потребители, включително 2 500 от листите на чакащите за настаняване в тези услуги. Предвидена е и подкрепа за реформирането на всички съществуващи 82 Домове за възрастни хора, а 1 200 социални услуги държавно делегира дейност, ще могат да се възползват от еврофинансиране за въвеждането на противоепидемични мерки, както и за мерки за подобряване на енергийната им ефективност. По Програмата за развитие на регионите 2021-2027, се предвижда финансиране за т.нар. кризисни услуги за възрастни, деца и семейства, както и за подобряването на средата в съществуващи услуги, в т.ч. интегрирани такива.
В рамките на продължилата почти 3 часа срещата, общините и областните администрации се запознаха с подготвения от работната група математически модел на Картата на социалните услуги. Той е на база данни предоставени от 233 общини. За съжаление 32 общини не са подали информация, а от 7 общини тя е частична. Неподалите информация за необходими им нови социални услуги общини, все още могат да направят това. Разпределението на новите услуги на областно ниво, ще се извърши с подкрепата на областните администрации. За целта на МТСП следва да се предоставят писмени доказателства, като такива могат да бъдат писмо от всички общини в областта или протокол от съвместна тяхна среща, на която общините са се споразумели коя от услугите на територията на коя от общините ще се създава. Към настоящия момент не е необходимо общините да подписват споразумения за създаването на новите услуги, това ще е последваща стъпка след изясняване на изискванията и при спазване на процедурите на съответния еврофонд финансиращ услугата. Изискванията са бъдещите услуги от резидентен тип да са в близост до подкрепящите ги консултативни такива, като и двата типа ще следва да са в достатъчно оживена локация, включително до здравни заведения. Координацията на този процес, според експертите на НСОРБ би могла да се извърши от Областните съвети за развитие.
По финализирането на представената Карта, общините и областните администрации поставиха много въпроси. В отговор на същите, се разясни, че: за целите на еврофинансирането няма да има възможност за междуобщински сътрудничества между различните области; в малките населени места също ще могат да създават нови услуги; за целите на еврокартирането е необходимо да се посочи само името на общината, в която ще се създава конкретната социална услуга, т.е. не е необходимо конкретизирането на определено населено място; за икономии от мащаба и съгласно броят на потребителите по общини, в една от общините може да е ситуиран Център предоставящ услугите, който да има филиали в съседните общини- пример в това отношение е успешно функционираща социална услуга между общините Калояново и Пловдив. Ново разкритите услуги ще работят на проектен принцип, като след изтичане финансирането от еврофондовете, ще има предвидено национално такова.
В процеса по финализиране на картирането, областните администрации и общините, могат да разчитат на експертна подкрепа от МТСП, от страна на които се пое и ангажимент запис от срещата да бъде изпратен на участниците.