Набират персонал по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол”

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.040-0108-C01 по проект
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ямбол”,
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.040
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2”, приоритетна ос 2:
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Ямбол


О Б Я В Я В А


набиране на персонал за изпълнение на дейностите по проекта за следните длъжности:
1. Длъжност „Домашен санитар“ – 3 свободни работни места;
2. Длъжност „Здравен специалист“ – 1 свободно работно място;
3. Длъжност „Рехабилитатор“ – 1 свободно работно място;
4. Длъжност „Психолог“ – 1 свободно работно място.
Оценката на кандидатите ще се извърши на два етапа:
Първи етап – административно съответствие (допускане по подадени документи);
Втори етап – интервю.
Необходими документи за кандидатстване:
– Заявление – по образец;
– Автобиография – по образец;
– Документ за завършено образование – копие;
– Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
– Копие на документи доказващи допълнителна квалификация (ако е приложимо);
– Декларация за обработка на лични данни (по образец).
– Декларация за допълнителни обстоятелства (по образец);
Допустимо е кандидатите да са лица, придобили или упражняващи право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст.
Документите по образец се получават в „Центъра за услуги и информация” в сградата на
Община Ямбол или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Ямбол.
Документите се подават в „Центъра за услуги и информация” в сградата на Община Ямбол
всеки работен ден от 21.01.2020 г. до 29.01.2020 г. включително.


ВАЖНО!:
Списъците с допуснатите до събеседване кандидати и график за провеждането му ще бъдат
обявени на 30.01.2020 г. на информационното табло и на сайта на Община Ямбол.

Подробности на официалният сайт на община Ямбол – /https://yambol.bg/