Модернизираната Художествена галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол отваря официално врати на 5 януари

С тържествена церемония на 5 януари от 13:30 часа ще бъде открита официално обновената Художествена галерия „Жорж Папазов” в Ямбол. Ремонтът и модернизацията на сградата бяха извършени по проект на община Ямбол по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Изпълнени са дейности по цялостно модернизиране на сградата и облагородяване на прилежащото дворно пространство, създаване на достъпна архитектурна среда, осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на галерията.

Непосредствено след церемонията на обекта ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени изпълнените проектни дейности и постигнатите резултати.

Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална Инфраструктура“. Той е първия проект от група дейности „Културна инфраструктура“, който се изпълни с комбинирана подкрепа. По-голямата част от финансирането е безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. със средства от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0005-С01/06.01.2021 г., сключен между Община Ямбол и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Останалото финансиране е от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по договор за финансиране на допустим проект № 21F-000056/14.01.2021 г., сключен между Община Ямбол и Фонд за устойчиви градове (ФУГ).

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол“, ДБФП № BG16RFOP001-1.017-0005-С01 и Договор за финансиране на допустим проект № 21F-000056 от 14.01.2021 г., който се осъществява с комбинирана подкрепа – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.