Мобилно приложение VOX KNSB събира сигнали за некоректни и добри работодатели

Един от най-наболелите проблеми за икономиката, както на България, така и на другите европейски страни, е значителният дял на „сивата“ икономика и в частност недекларираният труд. Въпреки, че данните за дела на сивата икономика в България показват тенденция на подобрение – композитният индекс „Икономика на светло“ бележи нарастване с над 14 процентни пункта за последните 8 години (64,59% през 2010г. до 79,10% през 2018г.), все още около 21% от българската икономика може да бъде окачествена като „сива“. В номинално изражение това означава, че сивият сектор у нас е в размер на около 23 млрд.лв. годишно (при  БВП за 2018 г. от почти 108 млрд.лв. по текущи цени).

КНСБ от години се бори срещу сивия сектор в икономиката. Последната инициатива е кампанията „Сивото убива“.  Тя се фокусира върху борбата със сивата икономика в четири от секторите с най-голямо наличие на недеклариран труд и „сиви“ практики в България – ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, строителство, селско стопанство и лека промишленост.

Кампанията „Сивото убива!“ се реализира в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0174 „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В рамките на кампанията ще бъдат проведени 27 регионални информационни кампании в цялата страна чрез мобилни информационни центрове, които имат за цел да повишим обществената осведоменост и да насърчим гражданското участие в процесите и политиките за ограничаване и превенция на недекларираната заетост в България.

В рамките на проекта беше разработено и новото мобилно приложение на КНСБ, което помага на работници и клиенти да подават сигнали срещу некоректни практики на работодатели и фирми, както и да споделят позитивни примери за мястото, на което работят. VOX KNSB вече е налично във всички платформи за мобилни приложения – за Android и Iphone.

Мобилната апликация е VOX KNSB е уникална, абсолютно безплатна услуга, която позволява на всеки да подаде сигнал до КНСБ, а оттам и до всички държавни институции за нередности или позитивни примери както на работното си място, така и в търговски обекти, в които е получил лоша услуга или пък е забелязал измама за фиска.

Анонимността на подалите сигнала е абсолютно гарантирана и единствено администраторите на КНСБ разполагат с данните на подателя. VOX KNSB позволява сигналите, които се подават, да стигат до голяма група от хора, които могат да ги подкрепят, споделят в социалните мрежи или просто да следят какво се случва с решенията на проблема. За да се гарантира автентичността на сигнала, може да бъде приложен снимков материал, а приложението автоматично регистрира локацията, откъдето се подава.

До момента мобилното приложение е свалено над 10000  пъти и са подадени около 50 сигнала. По всеки един се извършва проверка и подателите ще бъдат уведомени за резултатите. Сигналите, които се подават, могат да бъдат споделяни в социалните мрежи и варират от заплата в плик, през липса на трудов договор до неиздаване на касови бележки. Вече има и първи разрешен сигнал чрез мобилното приложение – за неплатени заплати, като след намесата на ГИТ е констатирано нарушение и е направено предписание към работодателя за изплащане на заплатите.

Повече информация за кампанията и мобилното приложение може да намерите на електронната платформа: www.sivotoubiva.bg .

Допълнителна информация:

  • Недекларираният труд предизвиква индивидуални, социални и икономически дефекти. На индивидуално ниво – изключва работниците от защитата на трудовото право и социалното осигуряване. На социално ниво – представлява опит да се отричат човешките права и особено достойните условия на труд. На икономическо ниво – възпрепятстват се политиките, ориентирани към растеж, уврежда държавата поради липса на приходи, създава сериозни рискове за устойчивостта на европейския социален модел. В дългосрочен план се намалява качеството на работа, качеството на продукцията, но и националната конкурентоспособност на световния пазар.
    • Недекларираният труд у нас е близо 16 на сто, при средно равнище в ЕС около 11, 6 на сто. Най-засегнатите сектори от това явление са селското стопанство, където почти всеки втори е в сивата икономика, строителството и леката промишленост, особено в шивашкия сектор. Индустрията е един от секторите с най-нисък „сив“ дял – под 9 на сто. По данни на Международната организация на труда делът на лицата в неформална заетост у нас е 15.9% при средно равнище за ЕС – 16.3%.
  • Повишава са броят на пътните инциденти, причинени от неизправни автомобили, поради неправилни и некачествени ремонти и поддръжка, извършени от нискоквалифициран персонал и с резервни авточасти със съмнително качество. В България около 80 на сто от сервизите са в „сивия” сектор, предлагат услуги със съмнително качество и застрашават човешки живот.
  • Един от секторите, които допринасят за големия дял на недекларираната заетост е строителството, където делът на скритата икономика е около 40 %, а при довършителните и ремонтни работи в дома е над 60 процента според получената информация от Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ.
  • Селското стопанство е секторът с най-високо равнище на неформална заетост – оценена на повече от 90%; по-малък е съответният процент в индустрията (57.2%) и в сектора на услугите (47.2%). Макар и не всички неформални работници да попадат в категорията на бедните, то бедността е едновременно причина и последица от неформалността.