Млади доброволци обучават връстници

В залата на ОС на БЧК – Ямбол се проведе обучение по Първа долекарска помощ за четиринадесет доброволци на БМЧК. Обучител бе Ивана Янева, доброволец обучен на национално обучение по темата. Обучението включваше теоретична и практична част. Обучителят представи спасителната верига при оказване на първа помощ; кръвотечение и кръвоспиране; рани; шок; счупвания и др.

Доброволците се запознаха с различните видове превръзки в зависимост от нараняването и материалите, които се използват – цитопласт, лейкопласт, стерилна превръзка, триъгълна кърпа, бинт и превързочни пакети. Представена бе демонстрация на техника за спасяване върху манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио – пулмонална ресусцитация, след като са освободени дихателните пътища. Участниците в обучението имаха възможност да приложат наученото и се справиха успешно при демонстрацията върху учебния манекен. Участниците бяха запознати с последователността на действията и стъпките, когато имаме човек в безсъзнание, липса на дишане и липса на кръвообръщение – установяване степента на съзнание на пациента, осигуряване на проходими въздушни пътища, проверка за наличие на дишане, обдишване, извънгръдни притискания на сърцето и др.

специалист: Г. Георгиева