Министър Карамфилова: Ползването на водата от кладенците е безплатно за хората

По инициатива на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова  се проведе първата от поредица планирани онлайн срещи с представители на областните и общинските администрации по въпросите, които възникват в хода на кампанията за регистриране на кладенци и ползването на подземни води за собствени потребности със срок до 28 ноември.
„Ползването на водата е безплатно, няма да се слагат водомери, регистрацията също е безплатна, бърза, лесна и еднократна“ – изтъкна министър Карамфилова пред участниците в срещата. Тя обяви, че в допълнително облекчение на процеса, Байновите дирекции ще изпратят до всички общини бланки със заявления, които са създадени за улеснение на гражданите и ще са придружени от указания за попълване.
Целта на регистрацията е в басейновите дирекции да постъпи точна информация за броя на водовземните съоръжения в съответния район, за да може да се гарантира ползването на водния ресурс. Още през 2000-та година започва кампания за регистрация на кладенците и неколкократно има удължаване на законовия срок. Въпреки това, „за тези 22 години никой не може да каже колко са кладенците в България“, отбеляза министърът и уточни, че ангажиментите за регистрация произлизат от европейското и националното законодателство и единственото, което е необходимо, за да бъдат изпълнени, е страната да разполага с регистър на кладенците. „Вярвам, че въпреки оставащия един месец до крайния срок, всички ще припознаем задълженията си и чрез съвместни действия ще можем да приключим този важен ангажимент“, каза още министър Карамфилова.
По време на срещата бяха уточнени редица въпроси, свързани с пряката работа на местните и държавните институции по регистрацията на съоръженията в отговор на интереса на гражданите. Министър Карамфилова обясни, че ако лицето не разполага с географски координати, това по никакъв начин не представлява проблем, като за целта е достатъчно в заявлението да се опише местоположението на кладенеца в свободен текст.
Заместник-министър Петър Димитров изрично подчерта, че при регистрацията на кладенци не се изисква нотариален акт, скица на имота, лична карта и какъвто и да било друг документ. Единственият документ, който се изисква, е попълнено заявление за регистрация на кладенец за собствени потребности.
Всеки собственик подава заявлението за регистрация в една от четирите басейнови дирекции, в чиято територия на управление попада имотът – БД „Западнобеломорски район“ – Благоевград, БД „Черноморски район“ – Варна, БД „Дунавски район” – Плевен, и БД „Източнобеломорски район“ – Пловдив.
Заявлението за регистрация може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца, за което кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и предават на съответната басейнова дирекция постъпилите заявления. С предаването на попълненото заявление до кмета, гражданите са изпълнили задължението си.
На срещата бяха припомнени и към момента действащите законови изисквания – ползването на вода до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности, е безплатно.
Всеки четвъртък до 28 ноември 2022 г., когато е крайният срок за регистрация, зам.-министър Петър Димитров ще организира редовни онлайн приемни, за да бъде отговорено на запитването на всеки гражданин. „Колегите на място в басейновите дирекции при необходимост ще оказват съдействие за попълване на заявленията“ – увери министър Карамфилова.